Kosa Kata


Kata Sehari-hariAda
Yŏu
Amat
Hĕn
Awan
Yún
Bagus
Hĕnhăo
Baik
Hǎo
Baiklah
Xíng
Banyak
Duō
Baru
Cái
Belajar
Xuéxí
Benar
Duì
Boleh
Kĕyǐ
Bukan/Tidak
Bunga
Huā
Dan
Datang, Kemari
Lái
Dipanggil
Jiào
Hati-hati
Xiăoxīn
Ingin, Mau
Yău
Ini
Zhè
Itu
Juga
Kelas
Bān
lihat
Kàn
Mahal
Guì
Masuk kelas
Shàngkè
Memakai
Yòng
Membantu
Bāngzhù
Mengerti
Dŏng
Menit
Fēn
Nama
Míngzi
Oh
A
Orang
Rén
Pelajaran
Pergi
Pukul
Diăn
Pulang
Huí
Rumah
Jiā
Sangat
Fēicháng
Sekarang
Xiànzài:
Setengah
Bàn
Shì
Iya
Silahkan
Qĭng
Taman
Yuán
Tanya
Wèn
Tidak
Méi
Tulisan

Kata Tanya

Apa?
Shénme
Bagaimana
Zĕnmeyàng
Berapa
Duōshao
Dimana?
Năr?
Kata benda stuktur
De
Kenapa?
Weishenme
Mana
Năli
Partikel Tanya
Ma
Tanya balik bertanya
Ne
Kata BantuXià
berikutnya, bawah
Yuè
Bulan
Tiān
Hari
Jiàn
Helai (untuk pakaian)
Zhèxiē
ini (jamak)
Kata bialangan untuk angka
Kŏu
Kata bialangan untuk orang
Kŏu
Kata bilangan
Kata kerja untuk menelepon
De
Kepunyaan, kata Bantu struktur
Zuŏyòu
Kurang lebih
Dàgài
Kurang lebih, barang kali
Fàngjià
libur
Ge
Menyatakan jumlah orang
Shū
Menyatakan jumlah suatu barang
Chăng
Menyatakan kegiatan, babak
Cái
Menyatakan orang sedang berbicara merasa sudah terlambat
Jiù
Menyatakan orang sedang berbicara merasa waktu masih dini
Le
Menyatakan sudah selesai, lewat
Hào
Menyatakan tanggal dalam bacaan
Menyatakan tanggal dalam tulisan
Le
Partikel yang menyatakan sudah selesai/lewat
Xīngqī
Pekan
Perbandingan
Zhè
Sedang terjadi
Nián
Tahun


Panggilan


Adik laki-laki
Dìdi
Adik perempuan
Mèimei
Anak laki
Nán hàizi
Anak Perempuan
Nŭ háizi
Anak-anak
Háizimen
Anda
Nǐn
Bibi ( dari Ayah)
Gūgu
Bibi (dari Ibu)
Āyí
Dia
Istri
Tàitai
Kakak laki
Gēge
Kakak perempuan
Jiĕjie
Kakek (dari ayah)
Yéye, zŭfù
Kakek(dari Ibu
Wài gōng, Wài zŭfù
Kalian
Nǐmen
Kami, kita
Wǒmen
Kamu
Lelaki
Nán hàizi
mama
Māma
Mereka
Tāmen
Nenek (dari Ayah)
Zŭmù, Năinai
Nenek (dari Ibu)
Wàipó, WàiZŭmù
Nona
Nǚshì, xiăojie
Paman (Adik Ayah)
Shūshu
Paman (Adik Ibu)
Jiùjiu
Paman (Kakak Ayah)
Bóbo
papa
Bāba
Perempuan
Saya
Suami
Zhàngfu
Tuan
XiānshengProfesi


Ahli Komputer
Diànnăo zhuānjiā
Akuntan
Kuàijìshī
Asisten Dosen
Zhùlĭ Jiàngshī
Bankir
Yínhángjiā
Buruh
Gōngrén
Dokter
Yīsheng
Doktor
Bóshì
Dosen
Jiàngshī
Entertainer
Biăoyănzhě
Gubernur
Shěngzhăng
Guru
Lăoshī
Ilmuwan
Kēxuéjiā
Insinyur
Gōngchéngshī
Juru Potret
Shèyĭngshī
Karyawan
Zhíyuán
Karyawan biro perjalanan
Lǚxíngyuán
Kepala Sekolah
Xiàozhăng
Ketua Jurusan
Yuànzhăng
Konsultan
Gùwèn
Lektor
Jiàngshī
Manajer
Jīnglĭ
Manajer Pabrik
Chăngzhăng
Manajer Umum
Zǒngjīnglĭ
Mekanik
Jìgōng
Olahragawan
Yùndòngyuán
Pedagang
Shīngrén
Pegawai Pemerintah
Zhéngfǔ rényuán
Pejabat
Guān
Pekerja Terampil
Jìgōng
Pemandu Wisata
Dăoyóu
Pemusik
Yīnyuéjiā
Penasihat
Gùwèn
Penerjemah
Yìyuán
Pengacara
Lǜshī
Pengurus Perpustakaan
Túshūguănlĭyuán
Penulis
Zuòjiā
Penyunting
Biānjí
Perawat
Hùshì
Petani
Nóngfū
Profesor
Xìzhŭrèn
Rektor
Xiàozhăng
Sekretaris
Mìshū
Siswa
Xuésheng
Sopir
Sījī
Teknisi
jìshùyuán
Turis
Lǚkè
Walikota
Shìzhăng
Wartawan
Jìzhě
Angka

0
Líng
1
2
Èr
3
Sān
4
5
6
Liù
7
8
9
Jiŭ
10
Shí
15
Shí wŭ
25
èr shí wŭ
35
Sān shí wŭ
100
Yī băi
125
Yī băi èr shí wŭ
1000
Yī qiān
1351
Yī qiān sān băi wŭ shí yī
100000
Yī wàn
1000000
Yī băi wàn